<MMString:LoadString id="insertbar/table" />

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ เว็บไซต์ของเดอะโคราชโพสต์เป็นอิสระแยกออกจากหนังสือพิมพ์เดอะโคราชโพสต์โดยสิ้นเชิง แม้ว่าเนื้อหาบทบรรณาธิการอาจจะมีการแลกเทองม้วน แอนเดอสันปลี่ยนกันบ้าง เจ้าของและบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เดอะโคราชโพสต/ทองม้วนแอนเดอสันไม่ได้มีส่วนจัดการรือไม่ได้บริหารงาน ที่จะละเลยการติดตามเฝ้าสังเกตดูเนื้อหาของเว็บไซต์เดอะโคราชแต่อย่างใด
และเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์เดอะโคราชโพสต์/นางจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือคอนเทนท์ต่างๆในเว็บดังกล่าว


Email: send message to Korat Post here.
HEADLINES EDITORIAL DIRECTORY LETTERS
About Absolute Power

It is not just those who rule, but those who made it possible for them to do so.

13 July 2014


T

here is that old, old cliche about absolute power corrupting absolutely, but what it really means has not been made into a movie yet, which is long overdue. After all, corruption is bad enough, and if we casually observe Thailand’s current slash and burn democracy motif that is alleged to be all about too much corruption – but is really about corruption being taken out of traditional hands - then we observe that there are some pretty tough feelings at the moment about how to handle things and who to hate, who to love, how to hate and how to love. Nothing unusual about this movement in Thailand, by the way. Indoctrination, inculcating beliefs and attitudes has been a Thai tradition since the dawn of time.
But here we are, post 20 May 2014, being more or less told, casually, that martial law will likely remain for at least another years in the interests of the people, the nation, to protect the institution, etc. Now, what does this have to do with absolute power and that power corrupting absolutely?
Well, traditionally society, and perhaps most academics, have viewed exercise of absolute power through the telescope of how those in power become even more powerful by virtue of the corrupt influences that such absolute power provides, and eventually are caused, by power, greed, stupidity, self-righteousness, self-delusion, nationalistic nonsense, and that sole feeling only one who has such power can feel…
The telescope does not, mistakenly, also shift to the people, those whom power is usually ascribed as belonging to, or those to whom power will eventually be returned. It is the people who made such absolute power possible to begin with, for various reasons – in this sense the wisdom that people deserve the government they have becomes logical. Why focus on the people at large? Because depending on how much they hate, how greedy and fearful they are, how nationalistic they have been conditioned to be, how short-sighted they have been kept and indeed, often keep themselves, it is important to see how absolute power corrupts them and how they succor that power. In Thailand, at this time, such absolute power is by the second corrupting those who claim to support current dictatorship because of a phrase not unheard of in history around the world, “necessity of the moment.” It is tragic that the generals and the general populace to a large extent accept the fiction that dictatorship is somehow benevolent, that the ends will be justified by the means. But we are not merely discussing philosophy here, we are speaking of a people, a culture, a nation, its institutions and its…shall I say…image and reputation being at stake. Or, some might say, still totally false and seeking penance?
The lack of resistance to absolute power is an unfortunate reality, often brought out by justified fear and personal reluctance to pay the price of liberty. Let someone else make the sacrifices. But also in the mix is the social ramifications of attitudes and prejudices and ancient rites and mental, spiritual and emotional conditioning that causes people to lose the compass point of decency and instead apply horrible pressures, and often physical punishment including imprisonment and death, upon those who insist on the right to be different. This is, under absolute power, the absolute madness of society in general, the righteous will to do unto others before they do unto you, the will to remove those who would deviate, but more especially those who would advocate the will to deviate. Such absolute attitudes can create horrible injustices and yet, most will never be shown the light of day given propensity to justify doing wrong for grand principles.
This is the greater tragedy of absolute power: not only does it corrupt those who rule, but those who made that rule possible.


"Tellin' it like it ain't"

Foreign civilian and military guests of the kingdom may be forced to listen, but they
do not have to agree. As well, they usually have civilian counterparts supervising them and
to whom they must report, so unlike Thailand.

1 July 2014
From Khao Sod 26 June 2014 - dated but relevant please see Korat Post editorial shortly

COUPS IN THAILAND ARE DEJURE CARTE BLANCE FOR THE COUNTRY'S MILITARY. THIS TIME THEY WENT FURTHER THAN BEFORE, AND NOW PLAN TO REFORM THINKING! SEE OUR EDITORIAL Can the military withstand the tide of history, if Thailand is susceptible to it, or can Thailand somehow keep lurking in the darkened corners of mandate?

A senior US official has asked for support from the US Congress to help move Thailand back to a democratic system of government. “The coup and post-coup repression have made it impossible for our relationship with Thailand to go on with ‘business as usual,’” Scot Marciel, Principal Deputy Assistant Secretary of Asian Affairs, said in a congressional hearing yesterday. “Strong, enduring, bipartisan Congressional support for our efforts to move Thailand back towards its democratic tradition and to preserve our long-term friendship and interests are essential for a successful outcome.” HEADLINES. EDITORIAL. Comments to the editor via message to his Facebook page or to editor@thekoratpost.com. Alternatively contact personally to receive direct email.

It's not an easy road to travel...this taking over of a kingdom time and time again. People get upset, they become angry, some violent, most, surprisingly, accepting the action...at least most in Thailand. Those same people also become indignant when reminded that coups are an outdated mind set, devoid of ethical and moral substance, and that Thailand is old enough now to place its military firmly and permanently under legitimate sustainable government control. See our survey on this subject at survey .html.

On 22 May 2014 the Thai military did what it does best, taking over the reins of state control and declaring martial law, then a coup. It arrested hundreds, told millions that they no longer had ay rights, contradicted themselves by insisting that rights were not being violated, and subsequently held attempted "attitude adjustment" sessions with foreign chambers of commerce and diplomats to defend what was clearly the wrong thing to do.

Now conservative Thais who were and remain in support of the coup rightfully emphasize that leading up to the coup the country was basically at a standstill as far as governance is concerned, and that someone had to do something. Fair enough. The logical step would have been to have more elections but this was objected to, even pre-empted, because it was felt that elections would only lead to more inability of governance. Perhaps. But the one thing that was not looked at was the drive for change that produced the so-called divisiveness plaguing Thailand. People want change, were even demanding it...

But not enough people were demanding it. More than not just wanted to get back to square one, that idyllic euphoria that mixes sakdinahood and Thainess in a mesmerizing falseness of happiness and easy going that never really existed. This is part of the real problem. Enough people were still being inculcated with stupidity that they supported more of the same. this time around, in this coup, however, the military and elites beside them realized that it was no longer true that enough people were being inculcated, and indeed, that inculcation was falling behind the times and losing grip of what people think and what they would do after they had time to think. So "attitude adjustment" time was declared, thanks to Captain Bob, where people were forced to have some quiet time to reflect and by default accept going along wit the will of the elite.


Rumors Driving the Exodus

NCPO deputy s